Kwaliteitsverbetering in het onderwijs

Kwaliteitsverbetering in het onderwijs

De vraag
Uitgangssituatie: een MBO-opleiding binnen een ROC krijgt bij een kwaliteitsonderzoek door de onderwijsinspectie een onvoldoende beoordeling. De opleiding heeft een jaar de tijd om de kwaliteit te verbeteren waarna de inspectie de opleiding weer zal bezoeken.

De inspectie geeft aan dat de uitval te hoog is en de redenen daarvan onvoldoende door de opleiding in kaart zijn gebracht. Ook is er te weinig maatwerk in het aanbod van het onderwijs. De docenten en leidinggevenden beseffen volgens de inspectie nauwelijks de noodzaak tot verbeteren en ontkennen de juistheid van de opbrengstcijfers.

Het ROC vraagt Upstream Consulting er voor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op een voldoende niveau komt. Niet alleen voor het volgende inspectiebezoek, maar vooral om een duurzame verbetering te bereiken die voor leerlingen, bedrijfsleven en docenten zichtbaar en voelbaar is.

De aanpak
Om tot verbeteringen te komen is het nodig in te gaan op de onderlinge samenwerking van de docenten, de systemen & cijfers, de didactische aanpak en het leiderschap binnen de opleiding.
In een sessie met alle docenten van de opleiding licht Jouko van der Mast, managing partner van Upstream Consulting, de consequenties van de onvoldoende beoordeling toe. Hij legt de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het onderwijs bij de leidinggevenden én de docenten neer. Elke docent gaat een bijdrage leveren aan één van de expertteams. Deze teams vormen zich in vier weken een beeld van de problemen op hun expertisegebied. Hiervoor doen ze onderzoek binnen de eigen school, leggen werkbezoeken af bij andere scholen en komen met een advies aan het opleidingsteam. Een belangrijk deel van het verbetertraject bestaat uit het vergroten van het reflectief vermogen en de onderlinge samenwerking van de docenten. Teamontwikkeling, oefenen van samenwerkingsvaardigheden en leiderschapsontwikkeling zijn de pijlers waarop de onderwijsinhoudelijke verbeteringen rusten.

Het resultaat
En interne audit die 7 maanden na aanvang van het verbetertraject is gehouden beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs voldoende. De auditoren geven ook een aantal tips waaraan nog gewerkt wordt voor het inspectiebezoek. Binnen het project is een klassendashboard ontwikkeld die ook door andere opleidingen gebruikt gaat worden. In het dashboard worden risicoleerlingen gesignaleerd en gevolgd. De rendementcijfers zijn door het verbetertraject en ook al door acties die daarvoor zijn ondernomen boven het landelijk gemiddelde gestegen. De docenten zijn beter in staat elkaar te helpen en feedback te geven en de onderlinge samenwerking en verbondenheid is toegenomen. Het management geeft aan weer ‘in control’ te zijn en is tevreden met de verantwoordelijkheid die er in de teams wordt gedragen.

Wilt u meer weten over kwaliteitsverbetering in het onderwijs? Neem vandaag nog contact op met Jouko van der Mast via 020 – 528 7322 of stuur een e-mail.